Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAIR FACTORY

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży przez Sklep Internetowy www.hairfactory.pl

 

§1 Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy HAIR FACTORY  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Echt Hair Extensions z siedzibą we Friedrichsdorf ,adres Email: shop@hairfactory.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Zakup w sklepie internetowym www.hairfactory.pl oznacza akceptację regulaminu.

5. Towary i akcesoria dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

 

1. Zamówienia  można składać w następujący sposób:

a) przez dodanie produktu do koszyka i klikniecie przycisku „Zamów“ - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

b) przez wysłanie zamówienia Mailem na adres Mailowy Sklepu - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia Emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

§3 Płatności

 

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Dostępne formy płatności:

-Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

-Paypal

-Przelew na konto bankowe

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4 Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

2. W przypadku płatności kartą, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji i sa to 3 dni robocze.

3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5 Reklamacje

 

1. Zawartość otrzymanej paczki należy sprawdzić zaraz po jej otrzymaniu. Wszystkie uszkodzenia paczki i towaru podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić do Sklepu. Zaleca się kontrole paczki w obecności kuriera.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta orginalnego dowodu zakupu towaru (Rachunek).

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6 Zwroty - Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 14 dni od daty odebrania paczki bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odleglość.

2. Podstawą Zwrotu jest przedstawienie przez Klienta orginalnego dowodu zakupu towaru (Rachunek).

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jako, ze jest to produkt osobisty-higieniczny powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

5. W ciągu 3-7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 7-14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji i dostawy zamówienia.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punktach 2, 3  i 4  paragrafu §6 Zwroty - Prawo odstąpienia od umowy  powyższe oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

8. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   

§7 Ochrona prywatności

 

I. INFORMACJA O COOKIES:

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne, w następujących celach:
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, HotJar, Salesmanago, PushPushGo;
- popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, snapchat, instagram.com, google+

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych (dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Administratorem danych osobowych jest Echt Hair Extensions/Paulina Szpak-Teresak, Zittauer Str. 201, 02827 Görlitz, Niemcy, NIP: DE815797756

2. W przypadku zbierania i przetwarzania Państwa danych podstawą przetwarzania danych jest zgody osoby uprawnionej. Informacje o plikach cookies zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.

3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie oferty sklepu internetowego hairfactory.pl, a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z tym, że administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu. W zakresie plików cookies informacje zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.

4. Dane osobowe, w przypadku ich zbierania, przechowywane są przez administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

5. Każdy ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te obejmują następujące elementy:

a) Dostęp do danych:
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
• cele przetwarzania
• kategorie odnośnych danych osobowych;
• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
• w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
• informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
• informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
• informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

b) Żądanie sprostowania danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c) Żądanie usunięcia danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz niżej) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (patrz niżej);
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Prawo żądania usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
o do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
o do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
o z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
o do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa do żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

e) Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

6. Każdy ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

7. Każdy ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

 

§8 Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu www.hairfactory.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl